He, Xu Jiang, Hao Wei, Wu Jun Jiang, Yi Bo Liu, Xiao Bo Wu, and Zhijiang Zeng. 2021. “Honeybee (Apis Mellifera) Maternal Effect Causes Alternation of DNA Methylation Regulating Queen Development”. Sociobiology 68 (1). Feira de Santana, Brazil:e5935. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v68i1.5935.