Liu, Hao, Zi-Long Wang, Lin-Bin Zhou, and Zhijiang Zeng. 2015. “Quantitative Analysis of the Genes Affecting Development of the Hypopharyngeal Gland in Honey Bees (Apis Mellifera L.)”. Sociobiology 62 (3). Feira de Santana, Brazil:412-16. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v62i3.760.