[1]
Li, Z.-Q. 2014. A New Synonymy of Coptotermes formosanus (Isoptera: Rhinotermitidae). Sociobiology. 59, 4 (Aug. 2014), 1223–1227. DOI:https://doi.org/10.13102/sociobiology.v59i4.501.