Li, Z.-Q. (2014). A New Synonymy of Coptotermes formosanus (Isoptera: Rhinotermitidae). Sociobiology, 59(4), 1223–1227. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v59i4.501