Han, lei, Shaoyu He, Jie Dong, Ye Wang, Jiaxing Huang, and Jie Wu. 2017. “First Characterization of Sphingomyeline Phosphodiesterase Expression in the Bumblebee, Bombus Lantschouensis”. Sociobiology 64 (1). Feira de Santana, Brazil:85-91. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v64i1.1256.