Li, Ying, Zhi-Yong Dong, Dong-Zi Pan, Cun-Hong Pan, and Lai-Hua Chen. 2017. “Effects of Termites on Soil PH and Its Application for Termite Control in Zhejiang Province, China”. Sociobiology 64 (3). Feira de Santana, Brazil:317-26. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v64i3.1674.