Yang, Huipeng, Jiaxing Huang, Yanjie Liu, Jilian Li, Shudong Luo, and Jie Wu. 2018. “Prediction of the Post-Translational Modifications of Adipokinetic Hormone Receptors from Solitary to Eusocial Bees”. Sociobiology 65 (2). Feira de Santana, Brazil:271-79. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v65i2.2098.