Wu, Biqiu, Lei Wang, Guangwen Liang, Yongyue Lu, and Ling Zeng. 2014. “Food Competition Mechanism Between Solenopsis Invicta Buren and Tapinoma Melanocephalum Fabricius”. Sociobiology 61 (3). Feira de Santana, Brazil:265-73. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v61i3.265-273.