Yang, Shunhua, Dandan Zhi, Xueyang Gong, Yiqiu Liu, Wenzheng Zhao, and Kun Dong. 2021. “Seasonal Variations in the Organization and Structure of Apis Cerana Cerana Swarm Queen Cells”. Sociobiology 68 (4). Feira de Santana, Brazil:e7208. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v68i4.7208.